Amsterdam Private Equity Club

APEC Award

Criteria

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon, niet aan een instelling.

 1. De prijs wordt uitgereikt aan een praktiserende en ondernemingsgeaarde investeerder of (bij uitzondering) aan iemand die anderszins een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de goede praktijk van privaat investeren. APEC AANMOEDIGINGS PRIJS ("AAP")
 2. De winnaar moet een voorbeeldfunctie hebben voor andere private investeerders, door prestaties, een innovatieve aanpak, door zijn of haar persoonlijke instelling of op andere wijze. Het is een prijs, niet alleen voor de winnaar om zo door te gaan maar ook voor anderen om hem of haar na te volgen. Het is in mindere mate een huldiging en evenmin het eindpunt van een spurt om het hoogste rendement. Dit betekent dat ook jonge private investeerders de prijs kunnen winnen.
 3. De winnaar moet bovendien een maatschappelijke bijdrage hebben geleverd die ligt in het verlengde van zijn of haar investeringsactiviteiten, bijvoorbeeld door het creëren van werkgelegenheid, het bevorderen van het ‘bruisende karakter’ van de economie, een innoverende aanpak, of anderszins.
 4. De winnaar moet van onbesproken gedrag zijn.
 5. Bedacht moet worden dat de winnaars van de opeenvolgende prijzen in belangrijke mate bijdragen aan het imago van de APEC. Dit is vervolgens tevens een selectiecriterium.

Procedure

 1. In principe wordt de prijs jaarlijks in september uitgereikt. Uiterlijk op de laatste ledenbijeenkomst van het jaar voorafgaand aan de uitreiking, installeert het Bestuur een Jury (‘Jury AAP’) en een organisatiecommissie (‘Commissie AAP’) en stelt zij de datum van de Prijsuitreiking vast. Het Bestuur kan een thema aanwijzen waarbinnen de prijs voor het komende jaar wordt toegekend. Leden wordt gevraagd zich zo spoedig mogelijk aan te melden voor de Prijsuitreiking, ook al komt de officiële Uitnodiging pas later.
 2. De hoofdlijn van de procedure is als volgt:
 3. Leden kunnen personen aanmelden als prijswinnaars als hieronder vermeld. Zij dienen daarbij de naam van de gekandideerde alsook de eigen motivatie voor de kandidaatstelling aan te geven.
 4. De Jury toetst de aangemelde kandidaten op bovengenoemde criteria en wijst in geval van twijfel een aanmelding af. De overigen krijgen de status van voorgedragen kandidaat. Er wordt door de Jury geen mededeling gedaan over kandidaatstelling en deze beoordeling.
 5. De Jury kiest uit de voorgedragen personen drie zogenoemde genomineerden in rangorde. De voorzitter van de Jury benadert de ‘eerste” genomineerde en polst of deze bereid is de prijs in ontvangst te nemen - waarbij de kandidaat wordt gewezen op de procedure, de criteria en de taken en verantwoordelijkheden bij de Uitreiking. De namen van de overige gekandideerden worden niet bekend gemaakt.
 6. De winnaar is de persoon die uit de genomineerden de prijs en de daaraan verbonden voorwaarden zal accepteren.
 7. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Prijsuitreiking.
 8. De Prijs wordt uitgereikt tijdens een diner in black tie waarvoor de leden en gasten en hun partners worden uitgenodigd. Eerdere prijswinnaars worden als gasten uitgenodigd. De uitnodigingen worden verstuurd door de Voorzitter van het Bestuur.
 9. De prijswinnaar wordt geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan de Prijsuitreiking zoals het geven van een korte presentatie, het beantwoorden van vragen van de aanwezigen, en het geven van een interview tezamen met de voorzitter van de APEC in een landelijk bekende publicatie.

Werkwijze

 1. De Jury is onafhankelijk en autonoom in het aanwijzen van de voorgedragen kandidaten, de genomineerden en de winnaar. Zij bestaat uit deskundigen, al dan niet leden van de APEC. De Voorzitter van de APEC is q.q. lid van de Jury. Het Bestuur wijst de Voorzitter van de Jury aan.
 2. De Commissie AAP is verantwoordelijk voor de organisatie van de Prijsuitreiking, voor de sponsoring en voor de publiciteit. Zij bestaat uit APEC leden maar kan zich laten bijstaan door adviseurs. De Penningmeester van de AP€C is q.q. lid van de Commissie. Het Bestuur wijst de Voorzitter van de Commissie aan.
 3. Tijdens en na de laatste ledenbijeenkomst van het jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking, roept het bestuur de leden op personen schriftelijk en met een motivatie voor te dragen voor de Prijs. De werkzaamheden van Jury en Commissie nemen terstond een aanvang.
 4. De Jury toetst de aangemelde kandidaten op de criteria als boven genoemd. Voldoet een aangemelde persoon aan de criteria dan krijgt hij of zij de status van voorgedragen kandidaat.
 5. Uiterlijk twee maanden vóór de Prijsuitreiking kiest de Jury uit de voorgedragen kandidaten drie genomineerden waarbij zij een rangorde aangeeft van de kandidaten. De hoogst genomineerde wordt van het feit van zijn of haar nominatie geïnformeerd door de Voorzitter van de Jury en hem of haar wordt gevraagd schriftelijk/ per e-mail met de nominatie en de daarbij behorende verplichtingen akkoord te gaan. Mocht een genomineerde niet in aanmerking willen komen dan wordt de volgende genomineerde benaderd en wijst de Jury, indien de Voorzitter dat nodig acht, een nieuwe genomineerde aan.
 6. De namen van voorgedragen kandidaten en de genomineerden worden niet bekend gemaakt buiten de kring van Jury en Bestuur.
 7. Uiterlijk één maand vóór de Prijsuitreiking bevestigt de Jury uit de genomineerden de winnaar. De naam van de winnaar blijft tot het moment van Prijsuitreiking geheim buiten de kring van Jury en Bestuur.
 8. Terwijl het selectieproces voor de winnaar loopt, belast de Commissie zich met de organisatie. Zij stelt een begroting, een dekkingsplan en een sponsorplan op die uiterlijk vier maanden vóór de Prijsuitreiking door het Bestuur moeten worden goedgekeurd. Het sponsorplan vermeldt de beoogde sponsoren, hun bijdragen en de beoogde tegenprestaties.
 9. De Commissie reserveert vervolgens de dinerruimte, stelt menu en wijn vast en werft de benodigde sponsors. Uiterlijk drie maanden vóór de Prijsuitreiking verstuurt de Commissie de officiële Uitnodiging voor de Prijsuitreiking aan de leden, ondertekend door de Voorzitter van het Bestuur, met vermelding van black tie. Het bestuur kan de Commissie dwingend verzoeken een aantal gasten uit te nodigen. Alle uitnodigingen zijn tevens bestemd voor de partners.
 10. Tijdens de Prijsuitreiking treedt één van de leden van de Commissie op als Ceremoniemeester.
 11. In overleg met het Bestuur kan de Commissie een spreker uitnodigen. Pièce de résistance van het diner is het uitspreken van de laudatio door één van de Juryleden. Daarna wordt de winnaar door de Voorzitter van het Bestuur de Prijs uitgereikt en kan de winnaar een dankwoord uitspreken.
 12. Aan het eind van het diner ontbindt de Voorzitter van het Bestuur de Jury en de Commissie.
 13. Tijdens de Prijsuitreiking kan pers worden uitgenodigd door de Voorzitter van de APEC. De leden en andere aanwezigen wordt gevraagd over de Prijsuitreiking geen mededelingen te doen naar buiten.
 14. Het Bestuur kan beslissen onmiddellijk voorafgaand aan of na de Prijsuitreiking een persconferentie te geven waarop de winnaar bekend wordt gemaakt en kan worden geïnterviewd. De voorzitters van het Bestuur en de Jury kunnen een toelichting geven. De Commissie organiseert de persconferentie en overlegt met het Bestuur wie er worden uitgenodigd. De deelnemers aan het diner horen pas tijdens het diner wie de winnaar is en bij de organisatie van de persconferentie wordt daarmee rekening gehouden.
Privacy | © 2023 Amsterdam Private Equity Club - KvK 34179305